WWW.EMERADE-BAUSCH.COM
ONLINE
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Website wordt beheerd door Bausch + Lomb Incorporated en/of haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “Bausch + Lomb”, “wij” of “ons”).

Indien u vragen heeft over deze Website of over de informatie of het materiaal daarin of daarop, neem dan contact met ons op via e-mail customerservice.benelux@bausch.com.

DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE ONLINE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Online Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf december 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

Deze Online Gebruiksvoorwaarden gelden alleen voor deze Website en niet voor andere Bausch + Lomb Websites, of websites van derden waarnaar deze Website kan doorlinken. Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Bausch + Lomb zich het recht voor om deze Online Gebruiksvoorwaarden (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, ter weergave van technologische of functionele ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en of goede zakelijke praktijken) te wijzigen. Wanneer Bausch + Lomb de Online Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen wij de gebruikers daarvan op de hoogte stellen door het plaatsen van de gewijzigde versie met een bijgewerkte ingangsdatum op deze Website, doch wanneer dat relevant en mogelijk is, kunnen wij u ook via e-mail van die wijzigingen op de hoogte stellen. Door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de alsdan geldende versie van de Online Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring (waarin ons beleid over cookies staat vermeld), die samen gelden voor onze relatie met u in verband met deze Website. Deze Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland.

Indien u het niet eens bent met deze Online Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, of indien u ontevreden bent over deze Website, is uw enige en exclusieve optie het staken van het gebruik van deze Website.

PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG, PATIËNTEN EN LEDEN VAN HET PUBLIEK

Deze Website heeft een deel dat specifiek is bedoeld voor de leden van het publiek, een deel dat specifiek is bedoeld voor patiënten aan wie Emerade is voorgeschreven, en een deel dat specifiek is bedoeld voor Nederlandse professionals in de gezondheidszorg. Onder een “professional in de gezondheidszorg” wordt hier verstaan: elke persoon die bevoegd is om medicijnen voor te schrijven of te verstrekken. Dit omvat medische, tandheelkundige en verpleegkundige professionals, en andere personen die in het kader van hun beroepsmatige activiteiten medicijnen kunnen voorschrijven, verstrekken of toedienen, en het bijbehorende desbetreffende administratieve personeel. U dient het deel van deze Website dat het meest relevant is voor u te gebruiken.

DISCLAIMERS / GEEN GARANTIES

• Bausch + Lomb zal alle redelijke maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de informatie en inhoud van deze Website juist, volledig, up-to-date en beschikbaar is, en geen rechten van derden schendt. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Deze Website en de inhoud ervan en de informatie die daarop staat, zijn “as is” en “as available”. Voor zoveel als maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Bausch + Lomb hierbij alle aansprakelijkheid van de hand voor verklaringen en garanties met betrekking tot de informatie en de inhoud op deze Website, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, hetzij ontstaan door de wet, door contract of anderszins, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, beschikkingsbevoegdheid en niet-schending van rechten van derden.
• De informatie en inhoud op deze Website vormen geen medisch advies. U dient uw professional in de gezondheidszorg of arts te raadplegen voor advies voordat u een beslissing neemt met betrekking tot uw behandeling of verzorging. Voor zoveel als maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Bausch + Lomb hierbij alle aansprakelijkheid van de hand voor enig verlies of schade die door een persoon kan worden geleden, hetzij rechtstreeks hetzij indirect, onmiddellijk of als gevolg daarvan, en hetzij opkomend onder een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of op enige andere wijze die voortvloeit uit of die verband houdt met het gebruik van deze Website of een beslissing aangaande behandeling of verzorging die u neemt, behoudens in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Bausch + Lomb.
• Bausch + Lomb is niet verantwoordelijk voor en geeft geen enkele garantie aangaande de juistheid, doeltreffendheid, tijdigheid en geschiktheid van informatie of content die van derden is verkregen, daaronder begrepen hyperlinks naar of van websites van derden.
• Bausch + Lomb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor virussen of andere computerbesmettingen. U wordt aangeraden om zelf alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals het installeren van goede antivirussoftware en firewalls) voordat u informatie en/of afbeeldingen van deze Website downloadt.

HOUDBAARHEIDSDATUM REMINDER SERVICE

De Emerade Houdbaarheidsdatum Reminder Service wordt aangeboden als een extra service die bedoeld is om patiënten en zorgverleners te helpen bij het tijdig, voorafgaand aan het verstrijken van de houdbaarheidsdatum vervangen van hun Emerade-pen. Bausch + Lomb besteden veel zorg aan het in stand houden van de efficiëntie van deze service, maar de patiënten zelf zijn volledig verantwoordelijk voor het bijhouden van de houdbaarheidsdatum van hun medicatie. Bausch + Lomb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor medicatie waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, indien de Emerade Houdbaarheidsdatum Reminder Service om welke reden dan ook niet naar behoren functioneert.

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met het volgende:
• u zult informatie op deze Website of op de servers van Bausch + Lomb niet verstoren, wijzigen of onderscheppen;
• u zult niet proberen om beveiligingsfuncties van deze Website te omzeilen;
• u zult zich houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, regelingen en voorschriften;
• uw contactgegevens zullen worden doorgegeven aan de Britse Menopauze Society, zodat zij contact met u kunnen opnemen voor het bijwonen van de menopauzetrainingen en/of voor het meedoen aan en afronden van de online trainingsmodules op deze Website.

BESCHIKBAARHEID

Bausch + Lomb zal zich in redelijkheid inspannen om deze Website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te houden. Wij geven echter geen garantie dat deze Website onafgebroken beschikbaar zal zijn, en kunnen dat ook niet garanderen, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade die optreedt als gevolg van enige onderbreking van de toegang tot deze Website.

Bausch + Lomb kan de toegang tot deze Website om onderhoudsredenen onderbreken, maar wij zullen er naar streven om u in redelijkheid tijdig in kennis te stellen van geplande onderhoudsactiviteiten. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van deze Website te blokkeren, of deze Website volledig van het web te verwijderen.

WIJZIGINGEN VAN DEZE WEBSITE

Hoewel Bausch + Lomb zich naar beste vermogen inspant om dat te doen, zijn wij niet verplicht om er voor zorg te dragen dat de inhoud van deze Website up-to-date en actueel is. Wij kunnen de inhoud van deze Website volledig naar eigen inzicht van tijd tot tijd wijzigen, bewerken, verwijderen of reviseren.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De informatie, inhoud, afbeeldingen en alle andere voor intellectuele eigendomsrechten vatbare zaken die zijn gepubliceerd op of vervat in deze Website (“de Informatie”), is de eigendom van of is in licentie gegeven aan Bausch + Lomb. Toestemming om die Informatie te gebruiken wordt verleend op voorwaarde dat: (i) de bovenstaande copyrightkennisgeving verschijnt op alle kopieën; (ii) het gebruik van de Informatie dient voor informatief of persoonlijk gebruik, of voor gebruik in de niet-commerciële gezondheidszorg; (iii) de Informatie niet op enigerlei wijze wordt gewijzigd; en (iv) afbeeldingen die op deze Website staan niet los van de begeleidende tekst worden gebruikt. Voor elk ander gebruik van de Informatie of van Bausch + Lomb handelsmerken, handelsnamen of trade dress, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bausch + Lomb vereist.

Bausch + Lomb is niet verantwoordelijk voor content die door derde providers wordt verstrekt, en het is u niet toegestaan om die materialen zonder toestemming van de eigenaar van het copyright daarin te verspreiden.

Behoudens als hierboven toegestaan, wordt geen enkele licentie en geen enkel recht hetzij expliciet hetzij impliciet toegekend aan enige persoon onder enig octrooi, handelsmerk of ander eigendomsrecht van Bausch + Lomb.

PRIVACY EN COOKIES

Bausch + Lomb zet zich in voor de bescherming van uw privacy, zoals uiteengezet in de Privacyverklaring.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot deze Website afdoende is beveiligd en beschermd tegen schadelijke software en toegang door onbevoegden. Tot de maximale mate als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Bausch + Lomb niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (daaronder begrepen winstderving, hetzij direct hetzij indirect daaruit voortvloeiend) geleden door een persoon als gevolg van onderschepping van of ongeoorloofde toegang tot diens Persoonlijke Informatie, ook indien Bausch + Lomb daaraan voorafgaand in kennis is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich zou kunnen voordoen.

Deze Website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van deze Website. Dit helpt Bausch + Lomb om u een goede ervaring te bezorgen wanneer u door deze Website browset, en maakt het ons ook mogelijk om de Website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Behoudens in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of in geval van andersoortige aansprakelijkheid die niet rechtens is of kan worden uitgesloten of beperkt, wijzen Bausch + Lomb, haar leveranciers, hun respectievelijke bestuurders, werknemers en agenten (hierna gezamenlijk: “de Bausch + Lomb partijen”) hierbij, in de maximale mate als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade die kan worden geleden door een persoon, hetzij rechtstreeks hetzij indirect, en hetzij onmiddellijk hetzij als gevolg daarvan, en hetzij onder contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, die voortvloeit uit of verband houdt met: (i) enig gebruik of niet kunnen gebruiken van deze Website; (ii) gebruik van informatie of content op deze Website; (iii) diensten die op of via deze Website worden verstrekt; en (iv) onderschepping van toegang of ongeautoriseerde toegang tot Persoonlijke Informatie die op deze Website is ingegeven, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de volgende categorieën van verlies of beschadiging, ongeacht of Bausch + Lomb op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het zich voordoen van dat verlies of die schade: (a) verlies of beschadiging van gegevens; (b) winstderving; (c) verlies van verwachte besparingen; (d) verlies van zakelijke kansen; (e) goodwillschade; (f) reputatieschade; en (g) bijzondere schade.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Online Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Online Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Engeland en Wales.

ALGEMEEN

U gaat er mee akkoord dat deze Online Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring de gehele overeenkomst bevatten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp ervan.

emerade-bausch.com is een website van Bausch + Lomb Company.
Voor meer informatie over Bausch + Lomb zie www.bausch.co.uk.