Privacy Policy

Ingangsdatum: mei 2018

Welkom op de website van Bausch+Lomb.

Deze website wordt beheerd door Bausch+Lomb Pharma SA. In dit privacybeleid inzake websites (het ‘Privacybeleid’) wordt beschreven hoe wij informatie over u, die we mogelijk via deze website verkrijgen, (‘Persoonlijke Gegevens’) verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken. We verwerken uw Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving die van kracht is in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland.

Verzameling en gebruik van Persoonlijke Gegevens

We verwerken Persoonlijke Gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Om een service die u aanvraagt, aan te bieden

Wanneer u producten online bestelt, verzamelen we uw identiteitsgegevens, contactgegevens, verzendgegevens, betaalgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de transactie te voltooien. U kunt ook een account op onze website aanmaken om makkelijker met ons te communiceren.

  • Om te voldoen aan onze zakelijke behoeften

 

U kun deze website bezoeken zonder veel persoonlijke gegevens te delen. Via onze servers worden er echter automatisch technische gegevens over bezoekers geregistreerd om onze website te kunnen weergeven, om de beveiliging te waarborgen en om de prestaties van onze website te analyseren.

De Persoonlijke Gegevens die we verzamelen, gebruiken we ook voor interne doeleinden, d.w.z. onder meer om onze producten en promoties te verbeteren, klantenaccounts te beheren, inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten en contact op te nemen met klanten met het oog op onderzoek en informatievergaring.

Ten slotte kunnen we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor bedrijfstransacties, om onze rechten of eigendom te beschermen, om onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke kennisgevingen te handhaven en om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

We verwerken uw Persoonlijke Gegevens om te voldoen aan belastinggebonden, boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld binnen het kader van handelstransacties. Bovendien verwerken we uw Persoonlijke Gegevens indien dat wordt vereist door de wetgeving of door een rechterlijke of andere bindende beslissing.

  • Met uw toestemming

In sommige omstandigheden vragen we mogelijk uw toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer we bepaalde cookies gebruiken, uw e-mailadres of gsm-nummer gebruiken voor advertentiedoeleinden, of wanneer u zich aanmeldt bij bepaalde diensten (bijv. een periodieke nieuwsbrief). U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

Daarnaast kunt u vrijwillig Persoonlijke Gegevens met ons delen, zoals, indien van toepassing, uw naam, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en adres), geboortedatum, functietitel, namen en contactgegevens van vrienden en familieleden, hobby’s, interesses, beroepsmatige bindingen, merk- en productvoorkeuren en de bron van verwijzingen. Wat de gegevens die u over vrienden en familieleden deelt, betreft, gaat u akkoord om dit Privacybeleid aan dergelijke individuen te bezorgen en om hun toestemming te krijgen om de gegevens te delen.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u ons enkel Persoonlijke Gegevens bezorgen indien u de toestemming of autorisatie van een ouder of voogd heeft.

We gebruiken of delen uw Persoonlijke Gegevens niet voor doeleinden die geen betrekking hebben op de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid zonder u op voorhand in te lichten en, indien vereist, u te laten beslissen of we uw Persoonlijke Gegevens op de betreffende alternatieve manier mogen gebruiken.

Gegevens delen

We kunnen uw Persoonlijke Gegevens delen voor de bovenstaande doeleinden met:

  • andere entiteiten van de Valeant-bedrijfsgroep;
  • verleners van diensten gerelateerd aan de werking van deze website en ons bedrijf, waaronder websitehosting, technologische diensten, verwerking en autorisatie van betalingen, en verdeling van promotiemateriaal;
  • overheden, toezichthouders van een overheid of andere rechtshandhavingsfunctionarissen of rechtbanken, voor zover wettelijk vereist of toegestaan of voor zover verplicht door een bindende beslissing; en
  • andere derden met betrekking tot een herstructurering van het bedrijf, de verkoop of toewijzing van activa, fusies of verkopen van Valeant of van een van onze dochterondernemingen of verbonden bedrijven.

Wanneer we uw Persoonlijke Gegevens delen met entiteiten die gevestigd zijn in landen buiten de EER of Zwitserland die geen equivalente gegevensbeschermingswetgeving bieden, passen we contractuele garanties toe in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Aan de hand van de onderstaande contactgegevens kunt u meer informatie aanvragen.

Gegevensbeveiliging

We nemen de gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging of toevallig verlies, wijzigingen en niet-toegelaten toegang of openbaarmaking. Helaas is geen enkel gegevensbeveiligingssysteem 100% veilig. Hoewel we uw Persoonlijke Gegevens zo goed mogelijk beschermen, kunnen we om de voorgaande reden niet verzekeren of garanderen dat de veiligheid van de Persoonlijke Gegevens niet in het gedrang komt door onvoorspelbaar verlies of ongeoorloofde toegang.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om 1) toegang tot, 2) rechtzetting, verwijdering en beperking van, 3) beëindiging van de verwerking van en 4) overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen. Dergelijke verzoeken kunt u overmaken via de onderstaande contactgegevens.

Gegevensintegriteit

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden, dat de Persoonlijke Gegevens juist, volledig en actueel zijn en dat ze betrouwbaar zijn m.b.t. hun beoogd gebruik. In sommige gevallen zijn we echter afhankelijk van individuele gebruikers om juiste Persoonlijke Gegevens op te geven en te beheren. U moet ervoor zorgen dat uw gegevens actueel en juist zijn wanneer u deze gegevens aan ons bezorgt en wanneer onze diensten u in staat stellen om uw gegevens te beheren.

Bewaring van Persoonlijke Gegevens

We bewaren Persoonlijke Gegevens uitsluitend zolang we daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving, of zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. We verwijderen Persoonlijke Gegevens zodra ze niet meer nodig zijn en, in elk geval, zodra de maximale bewaartermijn (die is vastgesteld in de toepasselijke wetgeving) is verstreken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Zodra er materiële wijzigingen in dit Privacybeleid worden doorgevoerd, posten we een aangepaste link op de startpagina van de website die ‘Privacybeleid gereviseerd’ of een vergelijkbare melding over de wijzigingen weergeeft. Controleer deze website regelmatig om na te gaan of dit Privacybeleid recent is aangepast. Met behulp van de ingangsdatum die wordt vermeld aan het begin van dit Privacybeleid kunt u nagaan of het beleid recent is gewijzigd.

Links naar andere internetwebsites

De privacypraktijken die worden uiteengezet in dit Privacybeleid zijn uitsluitend van toepassing op deze website en andere genoemde activiteiten. Andere websites die worden gehost door derden voeren mogelijk andere activiteiten uit. Als u verbinding maakt met of anderszins een bezoek brengt aan andere websites die worden beheerd door derden, controleert u het privacybeleid op die websites. We hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beleid en de praktijken van derden.

Hoe we privacy van sollicitanten beschermen

De Persoonlijke Gegevens die we verzamelen van sollicitanten wordt beschermd via het ‘Protecting Applicant Privacy’-beleid van Valeant (Bescherming van de privacy van sollicitanten) [link toevoegen].

Contact opnemen

Als u vragen over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken heeft, neem dan contact met ons op via: mikael.panteris@bausch.com

Als u bedenkingen of klachten over ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: DPO@bausch.com (BSI Cybersecurity and Information Resilience Ltd. Ireland, TVA numero IE 6365366K)

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende werd behandeld, heeft u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake privacy in uw land.